Regulamin konkursu

Regulamin konkursu
„Wygraj szafę hydrauliczną IZZiFAST wraz z pompą ciepła”
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Organizatorem konkursu jest spółka Ecointegrator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-031, al. Jana Pawła II 61C/304
KRS: 868303, numer NIP: 5272941110, numer REGON: 387537540, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Organizator jest, stosownie do treści art. 919 – 921 kodeksu cywilnego, przyrzekającym Nagrody w Konkursie.
4. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540, z zm.).
5. Konkurs prowadzony jest poprzez zbieranie nadesłanych przez użytkowników projektów/pomysłów związanych z rozwiązaniami
IZZiFAST tj. szafami hydraulicznymi do współpracy z pompą ciepła.
6. Konkurs nie jest administrowany, sponsorowany ani organizowany przez Facebook, Inc. lub
Facebook Ireland Limited.
7. Uczestnicy rywalizują w Konkursie indywidualnie.
8. Udział w Konkursie jest nieodpłatny a Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w
Konkursie.
9. Biorący udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć ze swoim wizerunkiem oraz
swojego imienia i nazwiska zarówno w mediach, na portalach społecznościowych jak i w formie
drukowanej.
10. Biorący udział w Konkursie Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
11. Organizator zastrzega prawo do moderowania treści (odpowiedzi, opisów, komentarzy)
dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu Organizatora mogą one być sprzeczne z prawem,
regulaminem portalu Facebook.com, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia
lub prawa innych osób, zawierać treści pornograficzne bądź drastyczne, bądź nie związane z Konkursem.
12. Celem Konkursu jest promocja i reklama rozwiązań IZZiFAST tj. szaf hydraulicznych do współpracy z pompą ciepła.
13. Konkurs trwa od dnia 10.10.2021 do 31.01.2022 do godziny 24.00 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

Poniżej warunki uczestnictwa w Konkursie

§ 2
1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, które mają pełną zdolność do czynności
prawnych, spełniające wymogi określone w niniejszym Regulaminie, zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:
a) Pracownicy Organizatora oraz podmiotów powiązanych z nich kapitałowo i osobowo,
b) Pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i
prowadzeniu Konkursu, w tym dostarczeniu nagród,
c) członkowie najbliższych rodzin osób wskazanych w pkt a) oraz b).
3. Przez „Pracowników” rozumienie się osoby świadczące prace na podstawie umowy o pracę,
umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, a także osoby świadczące prace na
podstawie umowy o dzieło lub na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej.
4. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia i
osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo (jednak nie będzie miał obowiązku) pobierania pisemnych
oświadczeń od uczestników Konkursu, dotyczących spełnienia warunku udziału w Konkursie
określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym Regulaminie zasad.
7. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) wykonaj projekt kotłowni METODĄ DOWOLNĄ.
b) prześlij projekt drogą elektroniczną (lub linku do projektu w przypadku gdy jego objętość przekroczy maksymalną dopuszczalną wielkość załącznika) na adres e-mail: konkurs@ecointegrator.eu, a także powinna być zatytułowana w następujący
sposób: „Wygraj szafą hydrauliczną IZZiFAST wraz z pompą ciepła”

c) przygotuj opisu zawierający: Imię i Nazwisko autora projektu, krótki opis skąd wziął się pomysł na projekt,

d) SUBSKRYBUJ kanał @Pompa Ciepła i PV
e) UDOSTĘPNIJ ten film na swoim Facebook-u
link do filmu: (1040)  MEGA KONKURS  Nagrodą Pompa Ciepła za 35 tys    – YouTube
f) Napisz Komentarz „TAK CHCĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE”
9. Uczestnikami Konkursu są osoby, które spełnią warunki opisane w ust. 1-8 powyżej, (zwani dalej
„Uczestnikami”).
Nagrody
§3
1. Organizator wytypuje swoim zdaniem najciekawszy projekt.
Wygrana osoba otrzyma nagrodę składającą się z następujących elementów:
a) Wykonanie audytu OZC mającego na celu doboru odpowiedniej pompy ciepła
b) Szafy hydraulicznej IZZiFAST (jednoobiegową z zasobnikiem do 200L)
Adekwatnej do zapotrzebowania energetycznego pompy ciepła
c) Usługę instalacji
o wartości około: 30 000 zł, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną.
2. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie wyliczona po podsumowaniu kosztu nagrody, zostanie w całości przeznaczona na pokrycie stosownego podatku od wygranej w konkursach zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.). Uczestnik wyraża zgodę na przeznaczenie
dodatkowej nagrody pieniężnej na pokrycie przez Organizatora zryczałtowanego podatku
dochodowego od wygranej nagrody i w związku z tym nagroda pieniężna nie zostanie wydana
Uczestnikowi. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
przed wydaniem nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego
zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrodę innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny.
Komisja Konkursowa
§ 4
1. W celu wyłonienia Laureata Konkursu – Zwycięzcy oraz w celu zapewnienia nadzoru nad
prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła czteroosobową Komisję Konkursową (dalej: „Komisja”) w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora.
2. Komisja niezawiśle podejmuje decyzje o wyłonieniu Laureata.
3. Zadania Komisji Konkursowej:
a) weryfikacja zgłoszeń, pod względem spełnienia warunków określonych w §2,
b) rozstrzygnięcie Konkursu poprzez wyłonienie Zwycięzcy spośród prawidłowo przesłanych zgłoszeń,
c) sporządzenie protokołu z obrad Komisji,
d) rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
Przebieg Konkursu
§ 5
1. Zgłaszający „projekt” do konkursu, powinien być jego autorem.
2. Organizator w terminie do 31 stycznia 2022r. do godz. 24.00 przyjmuje zgłoszenia konkursowe.
3. Komisja Konkursowa w terminie do 20 lutego 2022r. wybierze 1 jego zdaniem najciekawszy „projekt” prawidłowo zgłoszony do konkursu i opublikuje wyniki najpóźniej dnia 10 marca 2022r. na swojej stronie internetowej (www.ecointegrator.eu) oraz na profilu Facebook Pompy ciepła, szafy hydrauliczne – www.ecointegrator.eu.
Wydanie Nagród
§ 6
1. Instalacja Nagrody nastąpi po weryfikacji tożsamości Laureata.
2. Termin instalacji nagrody zostanie ustalony z Laureatem i może nastąpić w marcu 2022 roku a w szczególnym przypadku tj. budowy domu Laureata powinien nastąpić nie później niż do końca sierpnia 2022 roku
3. Z chwilą wydania Nagrody Organizator nabywa prawo własności „projektu” zgłoszonego przez Zwycięzcę
Organizator może dowolnie przenosić określone powyżej prawa na osoby trzecie.
Przetwarzanie Danych Osobowych i Prawa Autorskie
§ 7
1. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu
wyłącznie dla celów promocji tego konkursu. Podane dane osobowe nie będą przekazywane osobom
trzecim.
2. Dane osobowe podawane są dobrowolnie. Niepodanie określonych w Regulaminie danych
osobowych wiąże się z utratą prawa do wzięcia udziału w Konkursie.
Postanowienia końcowe
§ 8
1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych
mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego
Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały Okres Trwania Konkursu  na
stronie: Regulamin Konkursu – „Wygraj szafę hydrauliczną iZZiFAST wraz z pompą ciepła” – EcoIntegrator
3. Organizator ma prawo, w każdym czasie Okresu Trwania Konkursu, zmienić Regulamin, z tym że w
przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.
4. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając
odpowiednie informacje na swojej stronie internetowej www.ecointegrator.eu.
5. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu,
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, zawieszenia, przerwania Konkursu na czas
działania siły wyższej.
6. Wysyłając zgłoszenie Uczestnik jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje regulamin
konkursu.
7. Osoby, które w międzyczasie zdecydują się na zakup szafy hydraulicznej iZZiFAST, również mogą brać udział w kunkursie.
8. Regulamin obowiązuje od dnia 10.10.2021r.

Dowiedz się jak obniżyć koszty ogrzewania!

Oferta

ZRÓB TO SAM

Realizacje

KONTAKT

Zadzwoń lub napisz wiadomość